ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

EYS POLİTİKASI

2AS A.Ş.nin üst yönetiminden çalışanlarına kadar herkesin ortak sorumluluğu; sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, rekabet koşulları içinde yapabilirliğimizi dikkate alarak oluşturulan Entegre Yönetim Sistemini sürekli geliştirerek uygulamaktır.

Entegre Yönetim Sistemi uygulamalarımızın temel ilkeleri;

İş sağlığı ve güvenliği ile çevre konusundaki mevzuat, diğer şartlar ve Entegre Yönetim Sistemi Standartlarına uymak, uygulamalarımızı sürekli geliştirmek,

Hizmetlerimizle ilgili müşteri beklentilerini ve yasal gereklilikleri karşılamak ve geliştirmek,

Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite bilinçlerini sürekli yüksek tutmak,

Yerel yönetim ve örgütlerle iş birliği sağlıyarak kaynak yönetimi ve kirliliğin önlemesi için ambalaj malzemelerinin tekrar kullanımı konusunda paydaşları ve toplumu bilinçlendirmek,

Enerji ve doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmak,

2AS A.Ş.’nin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkların ayrıştırılmasını, değerlendirilmesini ve yasalara uygun şekilde bertarafını sağlamak,

Ambalaj atıklarının toplanması ve ayrıştırılması için yerel yönetimlerle işbirliği kurmak,

Üreticisi kuruluşlardan yeniden değerlendirebilir ürün, hurda ve ambalaj malzemelerini temin etmek, işleyerek veya işlemeden yeniden kullanıma sunmak,

Ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, ayrıştırılması, yeniden değerlendirilebilir malzemelerin kullanıma sunulması sırasında ortaya çıkan çevre etkenlerini saptayıp değerlendirerek yaratacağı etkilerin kontrolü için sistem kurmak ve işletmek,

İş kazaları ve meslek hastalığı ile çalışan sağlığını etkileyen tehlikeli durumları ortadan kaldırmak. Tehlike kaynağının ortadan kaldırılamadığı durumlarda iş kazası ve meslek hastalıkları önlenebilir bilinci ile riski değerlendirerek gereken kontrol sistemleri kurmak ve işletmek,

Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkabilecek acil durumların önlenmesi için gereken kontrolleri sağlamak ve olası acil durumları yönetmek ve etkilerini en aza indirmek için hazırlıklı olmak, gerektiğinde toplumu bilgilendirmek,

Tedarikçilerimizi, çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve diğer tüm paydaşlarımızı kanunlara, 2AS A.Ş. Entegre Yönetim Sisteminin yöntem ve ilkelerine uymaları konusunda teşvik etmek,

Bu doğrultuda gerek 2AS A.Ş. çalışanları gerekse tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar tüm paydaşlarımızın üzerine düşen görevleri tam ve eksiksiz yapılması için gereken işbirliğini sağlamaktır.

YUKARI